fbpx

Skapandepedagogik

Tellusskolans grundidé är att lärande blir långsiktigt om eleven får möjlighet att utforska ämnet genom flera olika sinnen och förmågor. Därför arbetar vi med med de praktisk-estetiska ämnena för att förstärka kunskapandet i alla övriga ämnen.

Eleverna på Tellusskolan får möjlighet att gestalta sin kunskap genom olika uttryck, inte bara i tal och skrift. De praktisk-estetiska ämnena som bild, slöjd och musik väcker lust och kreativitet hos många elever. När lust och kreativitet väcks blir vi berörda och när något berör oss känns det viktigt och vi minns det. På Tellusskolan ges eleverna möjlighet att prova olika uttrycksmedel som film, dans, teater, musik.

Vi lär oss alla på olika sätt och skolan måste erbjuda rika möjligheter till kunskapande. Att använda estetiska lärprocesser i skolans alla ämnen ger större utrymme att möta elever med olika behov och lärstilar och att fördjupa lärandet.

För att förverkliga detta har vi inrett ett hus som vi kallar Inspiratorium. En huskropp med undervisningsrum inredda för slöjd, musik, drama, bild och teknik. I Inspiratorium arbetar vi dels med dessa ämnen. Dels med att förstärka undervisningen i grundskolans kärnämnen; svenska, engelska och matematik. Med hjälp av de estetiska ämnenas utrycksformer befästs kunskaperna på fler än ett sätt.

Många av matematikens räkneoperationer bygger på att eleverna har stabila inre bilder av olika matematiska begrepp. I vårt Inspiratorium arbetar vi därför med färg och form för att konkretisera antal, positionssystemet och klockan. På så vis arbetar vi för att bygga upp ett matematiskt självfötroende hos varje elev. I Inspiratorium utvecklas flera av kunskapskraven i svenska, inte minst den muntliga förmågan. Ett omtyckt återkommande projekt är att eleverna får möjlighet att skapa en årlig föreställning, som bland annat ökar tryggheten i att stå upp och prata inför publik.