Nöjda medarbetare på Tellusgruppen ser utrymme för utveckling och inflytande

Vårens medarbetarenkät för Tellusgruppen och dess dotterbolag visar att flertalet medarbetare upplever att de jobbar på ett företag som de är nöjda med och att de är motiverade i sitt arbete. Medarbetarna som svarat på enkäten arbetar på Tellusgruppens grundskolor, förskolor samt på moderbolaget.

– Vi mäter och utvärderar medarbetarnas uppfattning om sin arbetsplats två gånger per år, säger Bijan Fahimi. Höstens enkät har nu följts upp och enkäten visar både på det som är positivt och det som vi behöver jobba mer med. Det som är glädjande är att det syns tydligt i enkäten att medarbetarna känner att de har en arbetsplats där man behandlas jämlikt och med respekt.

På frågor som ”Min chef behandlar mig med respekt” och ”Mina kollegor bemöter mig med respekt” är resultaten 8,9 samt 8,8 på en tiogradig skala. Något som ska tolkas som ett mycket bra resultat. Dessutom visar enkäten att medarbetarna trivs tillsammans med sina kollegor.

– Ett av våra förbättringsområden är att medarbetarna ger lägre betyg på tiden de har för att utföra sina arbetsuppgifter, säger Bijan Fahimi. Det är troligtvis inget som är unikt för just oss på Tellusgruppen, men med tanke på det är det ännu viktigare att prata om och hitta åtgärder som kan hjälpa.

Medarbetarundersökningen genomförs två gånger på år och medarbetarna svarar anonymt. Efter genomförd enkät arbetar medarbetarna med resultatet på arbetsplatsträffar och kommer gemensamt fram till en handlingsplan för att förbättra det som kommit upp. Eftersom undersökningen genomförs två gånger per år får Tellusgruppen ett relevant material där man kan följa trenderna kring hur medarbetarna mår och vad som behöver förbättras.

I enkäten lyftes frågor kring till exempel arbetsorganisation, arbetsbelastning och krav, ledarskap samt viktiga friskfaktorer.

Svarsfrekvensen var 77 procent vilken är en ökning från höstens undersökning då 73 procent svarade.