Retorik – vår väg till höga studieresultat och god gemenskap

Vi siktar mot höga mål som förbereder eleverna för fortsatta studier och möte med stora världen. På Thea binder retorikundervisning och det svenska språket ihop skolans viktiga kärnämnen.

Höga förväntningar på lärande

Att lära är en individuell process med hög komplexitet. Med respekt för elevens behov och förutsättningar vill vi tillsammans bygga elevens förmåga att ta ett ökat ansvar för sitt lärande i samarbete med sin mentor och övriga lärare på skolan. En respektfull, intresserad och konkret dialog är i det arbetet en framgångsfaktor.

Positiva förväntningar ska alltid stödja eleven i dennes utveckling och tyngdpunkten ligger i en positiv bekräftelse av varje elev och dennes insatser. Ett väl utvecklat samarbete mellan hemmen och skolan är mycket hjälpsamt för elevens utveckling. Föräldrar involveras regelmässigt i såväl utvärdering som dialog på ett ändamålsenligt sätt. Vår strävan är att samarbetet mellan ledning, medarbetare, elever och föräldrar alltid ska vara bästa möjliga och för elevens bästa.

Varje vecka erbjuds alla elever två studiepass utöver skoltiden där de möter behöriga lärare som kan hjälpa eleverna individuellt. Dessutom finns ett fast tillfälle i veckan då eleverna kan göra omprov om de varit frånvarande eller behöver förbättra ett resultat.

Trygghet och studiero

På Thea är relationen mellan elever och lärare central för en trygg studiemiljö som ger goda resultat. Att möta elever med tilltro och respekt är en viktig del av den kultur vi ständigt bygger på skolan tillsammans med våra elever. Genom respekt för varje individs egenart och behov vill vi skapa förutsättningar för alla att studera och nå goda betyg.

Varje år genomför vi undersökningar av elevernas trygghet och studiero. Vi tillsätter sedan fokusgrupper med elever som hjälper pedagogerna att tolka resultaten. Vi vill förstå elevernas skolvardag och bidra till att göra den tryggare och ständigt stärka studieron. Hos oss ska varje elev känna sig trygg och ha förutsättningar att lyckas, det börjar med att vi först måste förstå den. Tillsammans med skolans elevråd utformar vi skolans regler som ett viktigt verktyg för att alla elever ska trivas hos oss.

Bakgrund

Under 2021 blev Tellusgruppen AB majoritetsägare för skolornas huvudman Theducation AB (bolaget ändrade namn i juni 2023 till Tellusskolan II AB) som varit verksamma inom skola och utbildning sedan 1999. Thea Grundskola hette tidigare Klara Privata Grundskola, med samma huvudman som idag. Även Klara gymnasium låg tidigare inom huvudmannens verksamhet och en tidig ägare var bland andra läromedelsförlaget Natur & Kultur. Idag finns två högstadieskolor inom Thea med placering i Linköping och Stockholm Bromma, vilka startades 2011 respektive 2012 med tillsammans närmare 500 elever.