Elevhälsa

Elevhälsa

På Tellusskolans skolor finns en elevhälsa. Elevhälsan arbetar strukturerat med förebyggande och hälsofrämjande arbete. Det innebär att vi systematiskt arbetar med att trygga lärandesituationen för alla elever, minska risken för ohälsa och hinder i lärandet.

På våra skolor utgörs elevhälsan av speciallärare/specialpedagog, skolsköterska, skolkurator och rektor. Skolläkare och skolpsykolog finns för konsultation och är en resurs vid fördjupade utredningar. Skolläkaren är dessutom medicinskt ansvarig.

Skolornas och fritidshemmens pedagoger träffas regelbundet med elevhälsan för att samverka om frågor som rör trygghet och lärande för enskilda elever eller elevgrupper. Elevhälsan arbetar då med att kartlägga hinder och möjligheter i skolans lärmiljö i syfte att undanröja hinder och bygga vidare på möjligheterna. Våra skolor ska vara likvärdiga för alla elever oavsett förutsättningar.

Specialpedagog/speciallärare

För att arbeta främjande och förebyggande med hela skolans lärmiljö deltar specialpedagogen/specialläraren på arbetslagsmöten och vid utbildningstillfällen för hela skolan, där denne medverkar till att öka kunskapen om det specialpedagogiska förhållningssättet. Exempel på detta är att fortbilda lärare i läsinlärning kontinuerligt, presentera ny forskning kring elevers lärande och hur man skapar bästa förutsättningar för lärande genom att använda den fysiska miljön strategiskt.

Skolkurator

På alla våra skolor har vi en skolkurator anställd. Skolkuratorns uppdrag är att ge en heltäckande bild av eleven och att föra in ett psykosocialt arbete i skolan, som ska bidra till att varje elev uppnår kunskapskriterierna. Skolkuratorn arbetar för att få en förståelse för olika sammanhang kring eleven; till exempel under olika lektioner, på fritids och hemma. Skolkuratorn stimulerar till förändring och utveckling kring skolans värdegrundsarbete, konflikthanteringsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling, handlingsplaner för främjande av närvaro samt förebyggande av frånvaro, krishantering, motarbeta droganvändning och mobbning samt fungerar som handledare till skolpersonal kring psykosocialt arbete.

Skolpsykolog

Skolpsykologens uppdrag på är att stödja både elever, vårdnadshavare och skolans personal när skolrelaterad oro kring en elev uppstår. I arbetsuppgifterna ingår att samverka med annan personal på skolan kring pedagogiska utredningar och upprättande av åtgärdsprogram till exempel inför att en elev ska göra neuropsykiatrisk utredning via BUP.

Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterskas och skolläkares uppdrag är att säkerställa elevhälsans medicinska insatser. De håller sig uppdaterade med det nationella skolhälsovårdsprogrammet och planerar och genomför i linje med detta hälsosamtal och vaccinationsprogram.

Rektor

Rektors uppdrag är att leda och samordna elevhälsans arbete. När elevhälsan träffas går det ofta till så att personal från skola och fritids som möter en elev eller en elevgrupp beskriver elevens styrkor och utmaningar. Elevhälsan identifierar med hjälp av beskrivningen svårigheter och skapar gemensamt med pedagogerna lösningar och strategier som bygger på elevens styrkor. För att lyckas med det gäller det att se hela eleven, alltså både vad som händer i klassrummet, på fritids, i kamratgruppen, förälders bild och självklart elevens egen syn på sig själv och sin skolgång.

Externa aktörer

Elevhälsan samverkar även med externa aktörer som exempelvis socialtjänsten och ungdomsmottagning, BUP och Habiliteringen som kan bidra till att främja hälsoarbetet på skolan i frågor som kan behandlas i det generella främjande och förebyggande arbetet.