Robinsons rötter

Alla våra beslut kring elever och undervisningen, samt hur vi möter varje elev, kan kopplas till vår elevsyn, Robinsons rötter:

  • barn är goda
  • barn är olika
  • barn är behovsstyrda
  • barn vill utvecklas

Robinsons rötter syns i undervisningen genom:

  • Hur vi genomför generella anpassningar i vår undervisning. Vi utgår från olika behov och det styr till exempel placering i klassrum eller annan undervisningsmiljö. Hela gruppen har tillgång till och kan använda avskärmande material såsom hörselkåpor, avskärmning i form av bänkavskiljare, motoriskt pillmaterial. Vår arbetsform är varierad för att möta många olika inlärningssätt. Vi kan träna förmågor i grupper och/eller individuellt. Vårt mål är en inkluderande miljö där eleverna får det de behöver, både socialt och kunskapsmässigt, inom ramen för ordinarie undervisning.
  • Robinsons gyllene regel ”Respektera din kompis/respektera varandras olikheter”. Utifrån denna gyllene regel finns trivselregler som är utformade tillsammans med eleverna. I det främjande och förebyggande värdegrundsarbetet tränas elever att tänka själva och använda sitt sunda förnuft i sociala situationer. För att eleverna ska beredas tillfällen att tänka själva och ta ställning i etiska frågor krävs att undervisningen såväl som fritids- och rasttid innehåller samtal som utmanar eleverna att tänka efter. Detta ska ske i aktuella situationer när meningsskiljaktigheter dyker upp. Men också genom samtal eller dramatiseringar som lärarna har planerat.
  • De flesta barn har teoretiska kunskaper om hur man ska agera mot andra, men alla klarar inte att praktisera dem. Vi tränar därför på att använda regler i rollspel, dramatiseringar, etiska samtal och forumspel. Dessa aktiviteter integreras särskilt i det första projektet varje läsår när nya grupper ska svetsas samman.
  • Konflikter uppstår i alla elevgrupper. På Robinson tror vi att det är viktigt att eleverna lär sig att ta vuxna till hjälp i sin konfliktlösning. Vi tror också att eleverna, genom att prata om sina meningsskiljaktigheter med stöd av en vuxen, kan få syn på sin egen roll och en ökad förståelse för sin kompis perspektiv. Vi tror att detta är viktiga verktyg för eleverna att ha med sig i livet. Till vår hjälp använder vi ritprat, och för de yngre eleverna Medlingscentrums metod Bråka smartare.