Utomhuspedagogik

På våra skolor sker undervisningen utomhus när det är möjligt. För de yngsta eleverna förläggs många skoldagar utomhus och elever på F-5 äter utomhus dagligen under vår och höst. Eleverna påverkas positivt av vistelsen utomhus och mötet med naturen.

Utomhuspedagogiken skapar förutsättningar för ett gynnsamt lärandeklimat eftersom elever som undervisas utomhus minns bättre vad de lärt sig. Dessutom ger undervisningen utomhus eleverna erfarenheter som ökar deras sociala kompetenser samt samarbets- och kommunikationsförmåga. Detta eftersom undervisning utomhus är utformad på ett annat sätt än undervisning inomhus. Det är ett större fokus på elevaktivt arbete i mindre grupper, där eleverna samarbetar med varandra i större utsträckning än inomhus.

Forskning tyder även på att elever som undervisas utomhus upplever mindre stress. Stress och ensamarbete har visat sig vara faktorer som har negativ inverkan på barns och ungdomars lärande. Studien visar att utomhusgrupperna uppvisar bättre utveckling av skolresultaten.