Miljöpolicy

Miljöarbetet är en integrerad del av Tellusskolans arbete. Vi verkar för att minska vår miljöpåverkan, så långt det är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Vårt miljöarbete ska präglas av öppenhet och ständiga förbättringar.

Därför arbetar vi enligt följande:
– Vi ska inge hopp till elever och medarbetare och skapa en medvetenhet hos dem samtidigt som vi bidrar med inspiration kring hållbar utveckling.
– Vi ska öka våra kunskaper i hållbar utveckling och ständigt sträva efter att förbättra dem.
– Vi ser den unga generationen som en resurs och kan genom stimulerande utbildning påverka deras medvetenhet i miljöfrågor.
– Vi arbetar för att öka vår källsortering och minska vår avfallsvolym.
– Vi arbetar kontinuerligt med att effektivisera vår användning av energi.
– Vi beaktar miljöaspekterna vid beslutsfattande och inköp.
– Vi köper ekologisk mat och dryck när det är möjligt.
– Vi följer den för verksamheten aktuella miljölagstiftningen.
– På varje skola skapar elever och pedagoger tillsammans egna miljöpolicy-dokument, som de väljer att jobba med.