Elevledda utvecklingssamtal

På Robinson genomför vi elevledda utvecklingssamtal en gång per termin. Det är betydelsefullt att eleven förstår vad som förväntas, för att kunna ta nästa steg i sin utveckling. Det är lika betydelsefullt att lärare och vårdnadshavare visar tilltro till och har positiva förväntningar på elevens möjligheter att utveckla ett ökat eget ansvar och inflytande över sitt skolarbete. Vårdnadshavarens positiva feedback på elevens utveckling och lärande är en ovärderlig förstärkare och motivator. Forskning visar att elevledda utvecklingssamtal får eleverna att bli mer engagerade i sin lärandeprocess.

Eleven förbereder sig inför samtalet tillsammans med mentor/lärare genom att analysera sitt lärande och sina bedömningar. Detta bidrar till att eleven upptäcker sitt eget lärande och blir medveten om sitt eget sätt att lära sig. Målsättningen är en elev som är medveten om sina styrkor och utvecklingsområden vilket ökar motivationen och bidrar till att eleven utvecklas så långt det är möjligt mot kunskapskraven.

Vårdnadshavare och lärare har även möjlighet att ha ett möte utan eleven, då bokas detta särskilt.